ดาวน์โหลด
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนา 3 ปี
 งบประมาณรายจ่าย
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือสำหรับประชาชน
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แบบคำขอต่อใบอนุญาตอัตรายต่อสุขภาพ
 - แบบคำขออนุญาตสะสมอาหาร
 - แบบยื่นภาษีป้าย
 - แบบคำขอให้น้ำประปา
 - แบบคำขอ ก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลง อาคาร
 - แบบคำขอ ก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลง อาคาร
 - แบบคำขออนุญาต ขุดดิน ถมดิน
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โทรศัพท์ 044-938873 โทรสาร 044-938872
Email: webmaster@samrong.go.th, sao-samrong@hotmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology