ดาวน์โหลด
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนา 3 ปี
 งบประมาณรายจ่าย
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 คู่มือสำหรับประชาชน
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - คำสั่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
 - ประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 - แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยตนเอง)
 - แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยผู้แทน)
 - ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน 2560
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โทรศัพท์ 044-938873 โทรสาร 044-938872
Email: webmaster@samrong.go.th, sao-samrong@hotmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology