1. ประวัติความเป็นมา

       ตามคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ เล่าว่าตำบลสำโรง เริ่มมาตั้งแต่สมัยอำเภอโนนไทยยังเรียกว่า “อำเภอสันเทียะ”ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น “อำเภอโนนลาว”และเปลี่ยนมาเป็น “อำเภอโนนไทย”ในปี พ.ศ. 2484 ส่วนตำบลสำโรงนั้น สันนิษฐานว่าสมัยก่อนที่ตั้งบริเวณตำบลนั้นมีต้นสำโรงขึ้นหนาแน่น ต้นสำโรงเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งมีดอกเหม็น เมล็ดในของผลใช้ทำน้ำมัน เรียกว่า น้ำมันลูกไม้
ในปี พ.ศ. 2459 มีนายโสม เก็บสำโรง เป็นกำนันคนแรก ซึ่งเรียกกำนันว่า “ท่านขุน”นายโสม เก็บสำโรง จึงมีตำแหน่งเรียกว่า “ขุนสำโรงรักษา”มาจนบัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ยกฐานะจากสภาตำบลสำโรงมาเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 และมีหมู่บ้านในเขตปกครองทั้งหมด 17 หมู่บ้าน

   2. ที่ตั้งและแผนทีี

       ตำบลสำโรงเป็นตำบลหนึ่งในเขตอำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอโนนไทย  ห่างจากที่ว่าการอำเภอโนนไทยประมาณ  9  กิโลเมตร  และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง  ดังนี้ 
       ทิศเหนือ             ติดต่อกับ  ตำบลโนนไทย  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
       ทิศใต้                ติดต่อกับ  ตำบลพุดซา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา
       ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ  ตำบลกำปัง  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
       ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ  ตำบลค้างพลู  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

   3. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

               3.1  ภูมิประเทศ 
       ลักษณะภูมิประเทศของตำบลสำโรงมีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบสูง  มีลำห้วยสำคัญ  1  สาย  คือ  ลำห้วยลำเชียงไกร  พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการทำเกษตรกรรมแบบอาศัยน้ำฝน  ลักษณะดินเป็นดินเค็ม  ในฤดูแล้งจะขาดน้ำและน้ำในลำห้วยจะเค็มมาก  จึงไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  มีพื้นที่ทั้งหมด  29,066.88  ไร่  หรือประมาณ  46.507  ตารางกิโลเมตร  มีหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ  อบต. สำโรง   มีจำนวน  17  หมู่บ้าน ดังนี้
           หมู่ที่ 1                    บ้านนารายณ์ 
           หมู่ที่ 2                    บ้านสำโรง 
           หมู่ที่ 3                    บ้านสระพัง 
           หมู่ที่ 4                    บ้านดอนงิ้ว 
           หมู่ที่ 5                    บ้านแปรง 
           หมู่ที่ 6                    บ้านหนองอุโลก 
           หมู่ที่ 7                    บ้านตะคร้อ 
           หมู่ที่ 8                    บ้านทรงธรรม 
           หมู่ที่ 9                    บ้านหนองกราด 
           หมู่ที่ 10                 บ้านหนองประดู่ 
           หมู่ที่ 11                 บ้านโพธิ์ 
           หมู่ที่ 12                 บ้านดอนขี้เหล็ก 
           หมู่ที่ 13                 บ้านตูม 
           หมู่ที่ 14                 บ้านโคกตะแบง 
           หมู่ที่ 15                 บ้านนารายณ์เหนือ 
           หมู่ที่ 16                 บ้านมอดินแดง 
           หมู่ที่ 17                 บ้านโคกมงคล

           3.2  ประชากร
                  ประชากรทั้งสิ้น  6,919  คน  แยกเป็นชาย 3,355  คน  หญิง  3,564  คน มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย  150   คน/ตารางกิโลเมตร
                  (หมายเหตุ    ข้อมูลตามฐานจำนวนประชากรสำนักงานทะเบียนราษฎรอำเภอโนนไทย  ณ  กันยายน   พ.ศ. 2551)

           3.3  อาชีพ
                  ประชากรของตำบลสำโรงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  เช่น  ปลูกข้าว  ปลูกมันสำปะหลัง  ปลูกข้าวโพด  เป็นต้น 

           3.4  สภาพทางสังคม

การศึกษา   
   -  โรงเรียนประถมศึกษา   จำนวน          5            แห่ง 
   -  โรงเรียนมัธยมศึกษา  จำนวน          1            แห่ง 
   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน          3            แห่ง
ศาสนา   
   -  วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน          11           แห่ง
สาธารณสุข   
   -  สถานีอนามัย จำนวน          2           แห่ง
ตำรวจ   
   -  จุดพักสายตรวจชุมชน จำนวน          1           แห่ง
การประปา   
   -  การผลิตน้ำประปาใช้บริโภค  11 โรง   จำนวน         16           หมู่บ้าน
แหล่งน้ำ   
   -  ลำน้ำ, ลำห้วย   จำนวน           1           สาย
   -  หนอง, คลอง, บึง และอื่นๆ จำนวน          42           แห่ง
   

Untitled Document


องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โทรศัพท์ 044-938873 โทรสาร 044-938872
Email: webmaster@samrong.go.th,sao-samrong@hotmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology