หัวข้อ
วันที่
     ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ 12-01-2018
     ประกาศผลผู้รับจ้างถนนดินหมู่ 7 (นายทิม) 13-12-2017
     ประกาศผลการจัดจ้าง โครงการขุดลอกเหมืองดินระบายน้ำ หมู่ 6 จ่ายขาดเงินสะสม 2561 ครั้งที่ 1 08-12-2017
     ประกาศผลการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ 10 (นางจำปี) จ่ายขาดเงินสะสม 2561 ครั้งที่ 1 08-12-2017
     ประกศผลการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ 10 (นายบุญส่ง) จ่ายขาดเงินสะสม 2561 ครั้งที่ 1 08-12-2017
     ประกาศผลการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ 3 (จ่ายขาดเงินสะสมปี 2561 ครั้งที่ 1) 08-12-2017
     เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 04-12-2017
     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 19-10-2017
     แผ่นพับเอดส์หยุดได้ร่วมใจรักษาสัญญา 01-09-2017
     แผ่นพับเอดส์ป้องกันได้ 01-09-2017
     บทสคลิป ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคม ตามเจตนารมย์ของชาวไทย 21-07-2017
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด 20-07-2017
     แผ่นประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันอุบัติภัยในบ้านเรือน 14-07-2017
     แผ่นพับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดบ้านตูม 28-06-2017
     การสร้างการรับรู้และเข้าใจกระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดอง 15-06-2017
     แผ่นพับรู้จักร่องมรสุมและร่องความกดอากาศต่ำ 02-05-2017
     แผ่นพับชีวิตที่ดีกว่าในเมืองคาร์บอน 28-04-2017
     ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2560 รอบเดือนเมษายน 2560 28-04-2017
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง 27-04-2017
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11-04-2017
     คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับภาครัฐ 11-04-2017
     ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง 17-03-2017
     การรณรงค์ประหยัดน้ำ 14-03-2017
     แผ่นพับรับมือ..ภัยแล้ง 14-03-2017
     แผ่นพับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขยะ 10-03-2017
     แผ่นพับเด็กจมน้ำ 10-03-2017
     ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2560 28-02-2017
     คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง 27-02-2017
     เตือนเกษตรกรระวังเพลี้ยจักจั่นมะม่วง 10-01-2017
     ประกาศกรมป้องกันฯ เรื่อง แบบหนังสือรับรองผู้ประสบภัย 20-12-2016
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 2559 25-11-2016
     แผ่นพับโรคไข้ซิกา 17-11-2016
     องค์ความรู้โรคไข้ซิกา 17-11-2016
     ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 13-10-2016
     นโยบายและผลงานของรัฐบาลที่ขับเคลื่อนภารกิจ 11 ด้าน 06-10-2016
     การประเมินความถึงพอใจในการให้บริการ กันยายน 2559 30-09-2016
     หนังสือมอบอำนาจเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ 30-09-2016
     หนังสือแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ 30-09-2016
     ประกาศรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 21-09-2016
     ขยะและการจัดการขยะด้วย 3Rs 05-09-2016
     ประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใส 30-08-2016
     ประกาศแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2559 30-08-2016
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 2559 11-08-2016
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 2559 02-08-2016
     แผ่นพับความรู้เรื่องยาและสารเสพติด 20-07-2016
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 2559 09-06-2016
     รายละเอียดแอพพลิเคชั่น พิชิตลูกน้ำยุงลาย 27-04-2016
     การดำเนินกิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” 27-04-2016
     แผ่นพับเมาไม่ขับ 04-04-2016
     แผ่นพับสวมหมวกนิรภัย 04-04-2016
     แผ่นพับการป้องกันและระงับอัคคีภัย 04-04-2016
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2559 27-01-2016
     ประกาศผลการสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 01-12-2015
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 27-11-2015
     ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง 06-11-2015
     ข่าวประชาสัมพันธ์โรคติดต่อ 30-09-2015
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 30-09-2015
     หนังสือมอบอำนาจแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพือยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และ... 18-09-2015
     หนังสือแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วย... 18-09-2015
     ประกาศกำหนดวันรับการแสดงตนของผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ 18-09-2015
     ประกาศจัดตั้งศูนย์ป้องกันอุทกภัย 2558 07-09-2015
     ประกาศใช้แผนเฉพาะกิจป้องกันปัญหาอุทกภัย 2558 07-09-2015
     สรุปผลการสัมมนา "รู้เขา รู้เรา ก่อนก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" 01-09-2015
     ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน 30-08-2015
     ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน 30-08-2015
     เข้าพรรษาลดเสี่ยง อ้วน สูบบุหรี่ ดื่มสุรา 18-08-2015
     วัยรุ่นไทยควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศอย่างไร 03-07-2015
     โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012 (MERS-CoV) 30-06-2015
     ระวังอันตรายจากโรคมือ เท้า ปาก 30-06-2015
     ข้อมูลการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก 22-06-2015
     หน้าฝนระวังยุงลาย 05-05-2015
     มาปั่นจักรยานกันเถอะนะ!!! 09-03-2015
     ประกาศประชุมสภา 2558 สมัยสามัญที่ 1 27-01-2015
     ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล 16-01-2015
     ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 14-01-2015
     หนาวนี้ ระวัง "โรคปอดบวม" 15-12-2014
     ประกาศจัดตั้งศูนย์ป้องกันภัยหนาว 2557-2558 09-12-2014
     ประกาศใช้แผนป้องกันภัยแล้ง 2558 14-11-2014
     ประกาศจัดตั้งศุนย์ป้องกันภัยแล้ง 2558 14-11-2014
     ประกาศประชุมสภา 2557 สมัยสามัญที่ 4 04-11-2014
     ประกาศการกำหนดกระบวนงานเพื่อปรับปรุงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 15-10-2014
     คําแนะนําประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 10-10-2014
     ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 2557 01-09-2014
     เกษตรกรเดินลุยน้ำระวังโรคฉี่หนู 18-08-2014
     แจกข้าวมันไก่ต้องต้มสุก หวั่นอาหารเป็นพิษ 18-08-2014
     เตือนห้ามขยี้ตา อย่าลงเล่นน้ำสกปรก 18-08-2014
     ประกาศประชุมสภา 2557 สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 08-08-2014
     ประกาศประชุมสภา 2557 สมัยสามัญที่ 3 31-07-2014
     ประชาคมอาเซียนกับท้องถิ่นไทย 28-07-2014
     ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2558-2560) 27-06-2014
     ประกาศประชุมสภา 2557 สมัยสามัญที่ 2 02-06-2014
     ประกาศประชุมสภา 2557 สมัยสามัญที่ 1 28-01-2014
     ทุกคนมีสิทธิ์เป็นเบาหวาน 06-12-2013
     ประกาศการเปิดเผยงบการเงิน ประจำปี 2556 20-11-2013
     ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนกองทุนค่ารักษาพยาบาล 18-10-2013
     ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2556 15-10-2013
     ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ 2556 15-10-2013
     ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ 2556 15-10-2013
     ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ 2557 15-10-2013
     ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 01-10-2013
     ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2557-2559) 27-06-2013
     ประกาศตรวจรับงานจ้าง 05-04-2013
     ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 2556 05-11-2012
     ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 01-10-2012

 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
โทรศัพท์ 044-938873 โทรสาร 044-938872
Email: webmaster@samrong.go.th, sao-samrong@hotmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology